První valná hromada se konala dne 20. prosince 1896 v hostinci pana Janečky na Světlově. Tuto ustavující schůzi řídila a usměrňovala tříčlenná komise, jejímž předsedou byl Felix Janečka, místopředsedou Josef Hranický a zapisovatelem učitel Arnošt Hapala.

Předseda schůzi zahájil, uvítal všechny přítomné, vysvětlil význam schůze a celého hasičství. Nakonec vybídl přítomné, aby každý dle svých sil nový spolek podporoval. Připomněl též, že okolní vesnice již své hasičské sbory mají a že velký loňský požár potvrdil nutnost založení hasičského sboru i v Krmelíně.

Co předcházelo založení sboru


Bylo horké léto a lidé pracovali na polích. Co zaseli, to sklízeli a vozili domů. Zásobovali se na dlouhou zimu. Úroda jim pomáhala platit dluhy, umožňovala opravit domek, koupit potřebné šatstvo i ostatní věci nezbytné k životu. Byl 1. říjen roku 1895, den jako každý jiný. Ráno lidé vstávali, poklidili dobytek, děti poslali do školy postavené v roce 1894, ve které učil pan nadučitel Alois Šulc. Lidé šli na pole, byl horký den, sluníčko pálilo několik dnů.

Ke kůlně pana Šimy se blížili dva chlapci, přicházející snad z Paskova. Měli nějaké nedorozumění s hospodářem a nyní se mu chtěli pomstít. Zapálili došky na střeše, a jelikož tyto došky byly v těchto parných dnech opravdu vysušené, hořela ihned celá kůlna. Vítr roznášel hořící slámu na sousední střechy a za chvíli hořel celý statek pana Šimy (dnes patří Václavu Havránkovi) a chalupa pana Štybra (dnes č. 22). Vítr zapaloval další domky a stodoly, a to u p. Aloise Havránka (nyní Ant. Kelnera), Karla Matýska, Tomáše Hlavenky, Karla Brože, Františka Hořínka, Františka Holáně, Jiřího Hranického (nyní Štěpána Holáně), Tomáše Šimečky, Josefa Jakubka (nyní Josefa Zezulky), Františka Máchy, Štěpána Blažka a Albína Cholevy. Celkem vyhořelo 10 obytných stavení a 11 stodol.

K požáru přijelo a pomohlo jej hasit celkem 5 hasičských sborů. Byly to sbory z Paskova, Brušperka, Staré Vsi , Staré Bělé a Velkého Petřvaldu. Když lidé viděli, že se oheň šíří, byli hned na střechách, polévali je vodou, stejně to však nepomohlo. Oheň zničil vše, z hořících domů nestačili vynést ani svůj majetek.

Po této pohromě začali uvažovat někteří občané o založení místního hasičského sboru. Hlavními propagátory této myšlenky byli Felix Janečka, hostinský na Světlově, Arnošt Janečka, Rudolf Jarolím a František Matěj. Otázku založení sboru projednali v obecním výboru, který je pověřil vypracováním stanov.

Návrh stanov sboru


1. Účelem sboru jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečí ohně a jiné živelní pohromě, aby zachráněn byl život a majetek občanů

2. Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:

a) pravidelně (veřejně i soukromě) provádět cvičení se stroji a tělocvik se zvláštním zřetelem na výkony hasičské 
b) výletní cvičení a pochodová
c) poučné a zábavné rozpravy a přednášky z oboru hasičstva a tělocviku

3. Aby se toho účelu snáze dosáhlo, bude ve sboru hasičském zaveden vojenský pořádek.

4. Spolek má sídlo v obci Krmelín, tvoří se dobrovolným přistupováním a skládá se z členů činných,přispívajících a čestných.

28. Sbor se rozejde, usnese-li se o tom valná hromada, nebo klesne-li počet členů pod 10. V tom případě,i kdyby byl sbor úředně rozpuštěn, svěří se veškeré jmění, které se hasičskému účelu nikdy odciziti nesmí, obci Krmelínu, která je tak dlouho spravovati bude, až se vytvoří nový dobrovolný sbor, jemuž se pak jmění vydati má, příjme-li do svých stanov ustanovení tohoto článku.